BURDUR İLİ, KARAMANLI İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 maddesinin 3. fıkrası kapsamında Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere aşağıda unvan ve adedi belirtilen kadroya yapılacak  sözlü sınav (mülakat)  sonucuna göre sözleşmeli personel  alınacaktır.

Sözlü sınavda adayların meslek, genel kültür, yetenek, davranış, ifade ve temsil kabiliyeti davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için  istenen  belgelerde  gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılamaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak iddia edemezler ve haklarında 29/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına  suç duyurusunda bulunulacaktır.

SINIFI

ÜNVAN

ALINACAK SAYI

EGİTİM DURUMU

 TH

Ekonomist

    1 Adet

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MEZUNU OLMAK

   TH

Tekniker

     1 Adet

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU MEZUNU OLMAK

ARANAN ŞARTLAR

  1. T.C. vatandaşı olmak.
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  3. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin A fıkrasında belirtilen şartları taşıyor olmak.
  4. Sağlık açısından herhangi bir rahatsızlığı olmamak, çalışma şartlarına uygun olmak,
  5. Türk ceza kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar , Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar , milli savunmaya karşı suçlar , devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık , dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,  hileli  iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
  6. Askerliğini yapmış olmak. (Erkek adaylar için )
  7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu  bulunmamak.

 

BAŞVURU SIRASINDA  İSTENİLEN BELGELER

1 - Öğrenim durumunu gösterir belgenin fotokopisi (Aslı yada noter onaylı sureti yanında bulunacak)

2 - Nüfus Cüzdanı fotokopisi

3 - Nüfus Müdürlüğünden alınacak Adres Bilgileri Raporu

4 -  Sağlık raporu

5 -  Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumunu gösterir  belge

6 - Son altı ay içinde çekilmiş olan 2 adet vesikalık   fotoğraf

7 -  Adli sicil belgesi.

8- Başvuru Formu (Belediyemiz web sitesinden temin edilebilir.)

9- Başka bir kurumda sözleşmeli olarak çalışmadığına dair beyan

SÖZLÜ  SINAVDA  İSTENECEK BELGELER

T.C. Vatandaşlık  no'lu  nüfus  cüzdanlarını  yanlarında bulundurmaları.

BAŞVURU  YERİ VE ŞEKLİ

BAŞVURU  SÜRESİ : 18/04/2022 ile 29/04/2022 tarihleri  saat 08:30 ile 17:30    arası

BAŞVURU ŞEKLİ :Yazı İşleri Müdürlüğünden form alarak şahsen müracaat yapılacaktır.(Üçüncü şahıslar eliyle, faks, posta veya elektronik posta (e-mail) ile yapılan müracaatlar  kabul edilmeyecektir.

 SINAV: Adaylar sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Sözlü sınav adayları mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyetleri ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı göz önünde bulundurulacaktır.

SINAV TARİHİ   : 09/05/2022 saat 11:00

SINAV YERİ            : Karamanlı Belediyesi Hizmet Binası

SINAV SONUÇLARI  : Sonuçlar www.karamanli.bel.tr  adresinde  duyurulacaktır.

 

Fatih SELİMOĞLU
Karamanlı Belediye Başkanı

  Başvuru Formu
   pdf.png

 

tipobet giriş